HOSTING EN DOMEINNAAMREGISTRATIE

Indien de Dienst (mede) ertoe strekt tot opslag en/of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van webhosting, virtuele servers en e-maildiensten of het bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam, geldt voorts het in deze module bepaalde.

 1. UITVOERING VAN DE DIENST 1. eNJee zal zo spoedig mogelijk na aanvang van de Overeenkomst een ruimte inrichten ten behoeve van de Dienst. Indien zulks is overeengekomen, zullen de inloggegevens voor toegang tot deze ruimte door eNJee worden toegestuurd aan Opdrachtgever.
 2. eNJee zal zich inspannen om kwalitatief goede en ononderbroken beschikbaarheid van de Dienst en daarbij behorende systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door Opdrachtgever hiermee opgeslagen gegevens te realiseren. eNJee biedt echter geen garanties over kwaliteit of beschikbaarheid, tenzij anders is overeengekomen in de offerte middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement (SLA).
 3. eNJee zal zich beschikbaar houden voor een redelijk niveau van klantenondersteuning op afstand per telefoon en e-mail, tijdens reguliere Werkdagen, voor zover een van toepassing zijnde SLA niet anders bepaalt.
 4. Opdrachtgever verstrekt hierbij aan eNJee een onbeperkte licentie om alle door Opdrachtgever via de systemen van eNJee verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door eNJee geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door eNJee.
 5. Alle wijzigingen met betrekking tot de Dienst, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.
 6. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de Dienst door te leveren aan derden (te “resellen”), tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 7. eNJee zal geen kennis nemen van gegevens die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de systemen van eNJee, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of eNJee daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal eNJee zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

 

GEDRAGSREGELS

 1. Het is Opdrachtgever verboden om met gebruikmaking van de Dienst de Nederlandse of andere op 18 Opdrachtgever of eNJee van toepassing zijnde wet- of regelgeving te schenden of om inbreuk te maken op de rechten van anderen.
 2. Het is (of dit nu legaal is of niet) door eNJee verboden om met gebruikmaking van de Dienst Materialen aan te bieden of te verspreiden die:
 3. onmiskenbaar primair bedoeld zijn om anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals websites met (uitsluitend of voornamelijk) hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;
 4. onmiskenbaar smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haat zaaiend zijn;
 5. kinderpornografie of bestialiteitspornografie bevatten of er kennelijk op zijn gericht om anderen te helpen dergelijke materialen te vinden;
 6. een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie;
 7. hyperlinks, torrents of verwijzingen bevatten met (vindplaatsen van) materiaal dat onmiskenbaar inbreuk maakt op auteursrechten, naburige rechten of portretrechten; 8. ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat; of
 8. kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.
 9. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan systemen of netwerken van eNJee of overige klanten. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma’s, al dan niet via de systemen van eNJee, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks eNJee, haar klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.
 10. Indien naar het oordeel van eNJee hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van eNJee of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, (distributed) denial-of-service-aanvallen, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is eNJee gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. eNJee mag de kosten die redelijkerwijs noodzakelijk gepaard gaan met deze maatregelen verhalen op Opdrachtgever.
 11. Indien de maatregelen zoals bedoeld in het vorige lid bestaan uit het (tijdelijk) opschorten van de Dienst waardoor deze niet bereikbaar is, heeft eNJee het recht een bedrag van EUR 60,00 exclusief btw in rekening brengen voor herindienststelling van de Dienst.

 

NOTICE & TAKEDOWN (KLACHTENPROCEDURE)

 1. Wanneer eNJee een klacht ontvangt over overtreding van het vorige artikel door Opdrachtgever, of zelf constateert dat hiervan sprake lijkt te zijn, zal eNJee Opdrachtgever zo snel mogelijk op de hoogte stellen van de klacht of overtreding. Opdrachtgever zal zo spoedig mogelijk een reactie geven, waarna eNJee zal besluiten hoe te handelen.
 2. Indien eNJee van oordeel is dat sprake is van een overtreding, zal zij de toegang tot het betreffende materiaal blokkeren, echter zonder dit materiaal definitief te verwijderen (tenzij dit technisch onmogelijk blijkt, in welk geval eNJee een backup zal maken). eNJee zal zich inspannen om daarbij geen overige materialen te raken. eNJee zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van genomen maatregelen.
 3. eNJee is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is eNJee gerechtigd om naam, adres en andere identificerende gegevens van Opdrachtgever af te geven aan een derde die klaagt dat Opdrachtgever inbreuk maakt op diens rechten of deze Algemene Voorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.
 4. Hoewel eNJee ernaar streeft om zo redelijk, zorgvuldig en adequaat mogelijk op te treden na klachten over Opdrachtgever, is eNJee nimmer gehouden tot vergoeding van schade als gevolg van maatregelen als bedoeld in dit artikel.
 5. Bij herhaaldelijke klachten over Opdrachtgever of de door Opdrachtgever opgeslagen informatie is eNJee gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen.

 

OPSLAG- EN DATALIMIETEN

 1. eNJee kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte die Opdrachtgever per maand mag gebruiken in het kader van de Dienst.
 2. Niet verbruikte opslagruimte, bandbreedte en/of dataverkeer is niet overdraagbaar naar een volgende maand, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 3. Mocht Opdrachtgever de geldende limieten overschrijden, dan kan eNJee na verzending van ten minste één waarschuwingsbericht aan Opdrachtgever betreffende de overschrijding, een extra bedrag per data-eenheid (bijv. MB of GB) ter grootte van de overschrijding in rekening te brengen, volgens de door eNJee gehanteerde bedragen. Voor zover mogelijk zal eNJee deze bedragen vooraf bekend maken aan Opdrachtgever.
 4. De logfiles en de administratie van eNJee gelden als dwingend bewijs van het daadwerkelijke verbruik door Opdrachtgever en zijn derhalve bepalend, behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever.
 5. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is overschreden.
 6. Wanneer een excessieve hoeveelheid dataverkeer wordt veroorzaakt door een oorzaak van buitenaf (zoals bij een (distributed) denial-of-service aanval), is eNJee gerechtigd de kosten naar redelijkheid door de belasten naar Opdrachtgever.

 

SOFTWARE

 1. eNJee zal zich inspannen om de door hem gebruikte software up-to-date te houden. eNJee is hierbij echter afhankelijk van haar toeleveranciers, en eNJee is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de Dienst niet ten goede komt.
 2. eNJee geeft de garantie dat wijzigingen in de configuratie of software op haar hosting infrastructuur (bijvoorbeeld updates) geen nadelige invloed zullen hebben op de werking van de hierop ondergebrachte webapplicaties. Dit voor zover deze webapplicaties door eNJee zijn ontwikkeld, en vanaf oplevering ononderbroken ondergebracht zijn gebleven op de infrastructuur eNJee.
 3. Bij het bieden van deze garantie hanteert eNJee de status van de software zoals deze door de desbetreffende leverancier wordt aangegeven. Indien software de status “end of life” heeft gekregen, versneld wordt uitgefaseerd, niet meer wordt onderhouden en/of geen updates voor beveiligingsproblemen meer ontvangt, zal eNJee met het oog op de veiligheid van haar infrastructuur deze software ook uitfaseren. De in het vorige lid genoemde garantie komt dan te vervallen.
 4. eNJee is in dit geval niet verplicht om Opdrachtgever kosteloos te assisteren bij het doorvoeren van vereiste wijzigingen in de webapplicatie, of het overbrengen van de webapplicatie naar de hosting infrastructuur van een derde partij.

 

DOMEINREGISTRATIE

 1. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, zoals de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) bij .nl-domeinnamen. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. eNJee vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
 2. Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestiging van eNJee, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
 3. Opdrachtgever vrijwaart en houdt eNJee schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Opdrachtgever.
 4. eNJee is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en) op een 21 domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtgever.
 5. Opdrachtgever dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam. eNJee zal naar deze regels verwijzen tijdens de registratieprocedure.
 6. De regels als bedoeld in het vorige lid zullen door eNJee tijdig en voorafgaand aan de registratie ter beschikking worden gesteld aan de Opdrachtgever.
 7. In het geval dat eNJee een domeinnaam op zijn naam registreert ten behoeve van Opdrachtgever, zal eNJee medewerking verlenen aan verzoeken van Opdrachtgever tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnaam. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten, waaronder mede verstaan maar niet beperkt tot “trade”-kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 8. Wanneer er sprake is van domeinregistratie is het niet mogelijk om gebruik te maken van uw herroepingsrecht.
 9. eNJee heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Opdrachtgever in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.
 10. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever is eNJee gerechtigd een domeinnaam van Opdrachtgever op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden.

 

KORTINGEN

 1. eNJee heeft het recht om bij iedere aankoop met een kortingscode te controleren of diegene recht heeft op de daadwerkelijke korting
 2. Het is verboden om de kortingscode aan derden te verlenen of te verkopen. eNJee zal in geval van fraude deze praktijken aanpakken.

 

WORKSHOPS & ANNULERINGEN

 1. Inschrijving geschiedt via het aanmeldingsformulier workshop op de website van eNJee.
 2. De aanmelding is pas definitief wanneer het volledige cursusbedrag is bijgeschreven op de rekening van eNJee. Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst van betaling.
 3. Na aanmelding krijgt u een bevestiging van de inschrijving per email met de bijbehorende factuur.
 4. eNJee is gerechtigd de cursus te verschuiven naar een latere datum bij bijvoorbeeld onvoldoende deelname, beschikbaarheid van de docent(en) en cursusruimte. Hiervan wordt u voor aanvang van de cursus op de hoogte gesteld. Mocht dit zich voordoen dan heeft men het recht om zonder kosten, mits binnen 48 uur na in kennis te zijn gesteld, te annuleren.
 5. eNJee behoudt zich het recht voor om in het cursusprogramma organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.
 6. Men is niet gerechtigd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van eNJee cursusmateriaal op enigerlei wijze aan derden af te staan of in gebruik te geven. Mocht dit wel gebeuren dan zal eNJee deze praktijken aanpakken.
  1. Indien men een inschrijving wilt annuleren geldt de volgende regeling:
  • bij annulering tot 7 dagen voor aanvang van de cursus wordt het volledige cursusbedrag gerestitueerd;
  • bij annulering tot 3 dagen voor aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusbedrag gerestitueerd;
  • bij annulering binnen 3 dagen voor aanvang van de cursus is geen restitutie mogelijk;
  • een plaatsvervanger mag te allen tijde gestuurd worden, mits tot 24 uur voor aanvang van een cursus hiervan melding is gemaakt aan eNJee;
  • deelname aan de cursus op een latere datum is mogelijk, mits dit minimaal 14 dagen voor aanvang van de cursus is doorgegeven;
  • indien men na aanvang van een cursus de deelname geheel of ten dele stopt, heeft men geen recht op enige terugbetaling van de cursuskosten;
  • annulering dient altijd schriftelijk per brief, of e-mail te geschieden. Uitgegaan wordt van de datum van de poststempel of e-maildatum.

 

STORINGEN

 1. eNJee heeft het recht om haar systemen, inclusief de Dienst, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. eNJee zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten Werkuren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. eNJee is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
 2. eNJee heeft het recht om haar systemen, inclusief de Dienst, of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal eNJee zich inspannen om Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere opdrachtgevers relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor Opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. eNJee is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo’n aanpassing.
 3. eNJee zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte 22 duur van de onderbreking.

 

PROCEDURE NA BEËINDIGING

 1. Na beëindiging van de Overeenkomst, als gevolg van opzegging dan wel ontbinding, worden alle voor Opdrachtgever opgeslagen gegevens tot een week na de beëindiging beschikbaar gehouden, zodat Opdrachtgever de gegevens zelf kan downloaden. Na deze termijn worden alle gegevens van Opdrachtgever gewist, ongeacht of Opdrachtgever deze heeft gedownload of niet.
 2. Het wissen van voor Opdrachtgever opgeslagen gegevens gebeurt standaard zonder speciale voorzorgen om het wissen onomkeerbaar te maken, maar kan op verzoek tegen bijbetaling met behulp van een softwarematige datashredder gebeuren.